માં પાર્વતીનાં આ શ્રાપ નાં કારણે અગ્નિ ને ભેટી ચડી હતી લંકા ચોક્કસ તમે નહીં જ જાણતાં હોય.

માં પાર્વતીના આ શ્રાપથી અગ્નિ ને ભેટ ચઢી હતી લંકા.આપણે બધાં જાણીએ છીએ કે લંકામાં આગ શ્રી હનુમાનજીને લગાવી હતી.પણ તમે આ જાણો છો કે આ બધું માં પાર્વતીનાં શ્રાપને … Read More